Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze Website (de “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door HANDS TALENT BV, geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0479.499.308, met maatschappelijke zetel te Parklaan 90, B-2300 Turnhout (België), (hierna “Hands Talent”). Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”), samen met ons Privacybeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Hands Talent met betrekking tot het gebruik van de Website. Door gebruik van de Website, erkent u dat u de Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en onvoorwaardelijk aanvaard. Hands Talent voorziet diensten gerelateerd aan rekruteringsprocessen, waaronder een jobsite voor kandidaten en een Applicant Tracking System voor ondernemingen. De informatie die u deelt op de website wordt enkel beschikbaar gesteld aan de werkgever(s) die u verkiest.

Deze overeenkomst wordt van kracht wanneer u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid accepteert op de Website. Beëindiging van de overeenkomst wordt uitgevoerd door de verwijdering van de account die aangemaakt werd ingevolge aanvaarding van deze voorwaarden.

Beperking van verantwoordelijkheid

U geeft uw goedkeuring en u gaat akkoord dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor de vorm, inhoud en juistheid van de informatie in een CV die door u op de Website wordt geplaatst. De werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de posts op de Website. Hands Talent kan niet worden beschouwd als werkgever en zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor beslissingen betreffende tewerkstelling, om welke reden dan ook genomen door eender welke instantie die jobs post op de Website of door kandidaten die solliciteren voor deze jobs. Hands Talent mag ten alle tijde, zonder enige (voorafgaande) kennisgeving, deze Algemene Voorwaarden wijzigen en eender welke andere informatie op deze Website door de desbetreffende tekst aan te passen. Hoewel wij de beste antivirusprogramma’s gebruiken, sluiten wij elke aansprakelijkheid voor virussen of wormen uit. Zodoende zullen wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door het downloaden, installeren, opslaan of gebruiken van software of inhoud van onze Website.

Alle informatie op de Website is met zorg verzameld, maar aangezien sommige informatie geleverd werd door derden, zijn wij niet altijd in staat om de juistheid van deze informatie te verifiëren. Hands Talent kan, los van elke gebeurtenis, niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, de volledigheid, het nut, de betrouwbaarheid of tijdloosheid van informatie gepubliceerd op de Website; of voor de gevolgen van handelingen of beslissingen genomen op basis van dergelijke informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website, met inbegrip van teksten, structuur, lay-out, grafische componenten, presentatie, namen, tekens, logo’s, software en andere elementen die deel uitmaken van de Website, zijn de intellectuele eigendom van Hands Talent, haar leveranciers en partners. We staan u toe om de inhoud uitsluitend te lezen en downloaden voor uw individuele, privé en niet-commerciële rekruteringsbehoeften. Reproductie of publieke mededeling van de Website, met inbegrip van de elementen hierboven vermeld, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hands Talent.

Registratie en wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw informatie en authenticatiegegevens. U zal verantwoordelijk worden geacht voor het volledige gebruik van uw profiel, al dan niet door uzelf. Hierbij zal u ook Hands Talent onmiddellijk op de hoogte brengen van niet geautoriseerd gebruik van uw profiel- of authenticatiegegevens of paswoorden.

Vermeldingen en sollicitaties

Gelieve ons Privacybeleid grondig te lezen alvorens persoonsgegevens te delen op onze Website of de website van een potentiële werkgever. We zijn niet aansprakelijk voor de rechtmatige behandeling van uw gegevens eens deze bekend zijn gemaakt aan een potentiële werkgever. Ons Privacybeleid behandelt meer in detail rond hoe wij en anderen persoonsgegevens verwerken, welke rechten u hebt betreffende het verwerken van persoonsgegevens en hoe/waar deze uit te oefenen.

Hoewel Hands Talent’s systeemlandschap beschermd wordt volgens hoge veiligheidsstandaarden, kunnen wij niet aansprakelijk geacht worden voor kwaadwillige acties van derden of mogelijke gevolgen van dergelijke acties.

Het is volledig uw verantwoordelijkheid nauwgezet de identiteit te verifiëren van een derde partij aan wie u vrijwillig persoonsgegevens vrijgeeft. We adviseren u daarom nooit gevoelige gegevens te delen, alvorens een contractuele arbeidsrelatie aan te gaan, zelfs niet wanneer een rekruteerder hiernaar vraagt. Dergelijke persoonsgegevens kunnen onder andere (maar niet uitsluitend) de volgende zijn: identiteitskaart- of rijksregisternummers, kredietkaartgegevens of andere bankgegevens.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het rekruteringsproces van voornoemde derde partijen, evenals de gevolgen of resultaten ten gevolge hiervan. We zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de relatie tussen kandidaten en de bedrijven die gebruik maken van onze diensten.

Bijlagen, illegale inhoud

Gelieve te verzekeren dat u ons geen bijlagen toestuurt die wormen of virussen bevatten

Persoonsgegevens die u deelt op de Website mogen volgende zaken niet bevatten:

(deze lijst is niet exhaustief):

  • Informatie rond zwangerschap
  • Informatie betreffende etnische afkomst, politieke voorkeur, religieuze of filosofische geloofsovertuigingen, lidmaatschap bij een vakbondsorganisatie, gezondheid en seksueel leven
  • Eer-rovende of lasterlijke informatie
  • Informatie die geen redelijk verband heeft met het vacatureprofiel
  • Elke bijkomende informatie naast het hierboven vermelde, indien voorgeschreven door uw lokale en nationale wetgeving rond privacy.

Zelfs wanneer uw lokale wetgeving het prijsgeven van voornoemde informatie toestaat, is het niet toegestaan deze informatie te verstrekken aan derden via de Website. Eens u een verhouding ondersteund door Hands Talent aangaat met een potentiële werkgever of rekruteerder, is het verstrekken van dergelijke informatie uw eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

De informatie die u ons naar ons verzendt mag niet inaccuraat zijn en evenmin auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten schenden. Eveneens mag deze informatie niet strijdig zijn met de wet of met andere toepasselijke bepalingen, officiële regelgevingen, de rechten van derden of de goede zeden. (“Illegale inhoud”). Gelieve u bewust te zijn van het feit dat u Hands Talent schadeloos dient te stellen voor alle vorderingen ingesteld tegen Hands Talent, ten gevolge van uw tekortkoming bij het voorkomen van de verspreiding van Illegale Inhoud in de informatie die u op onze Website zet.

Vorderingen

In geen geval zal Hands Talent, haar leveranciers of een derde vernoemd op onze Website aansprakelijk zijn voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot: incidentele of gevolgschade, verloren gegane winsten, of schade resulterend uit het gebruik van de Website, of het onvermogen deze te gebruiken, ongeacht of Hands Talent geïnformeerd is over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Opzegging

Hands Talent behoudt zich het recht voor om, naar eigen oordeel, alle rechtsmiddelen aan te wenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering van uw posts op onze Website en onmiddellijke beëindiging van uw profieltoegang op de Website of de mogelijkheid om de Website en/of andere diensten die u worden aangeboden door Hands Talent te gebruiken, in het geval van een schending van deze Algemene Voorwaarden of in het geval dat Hands Talent de informatie die u invoert op de Website niet kan verifiëren of authentiseren.

Schadeloosstelling

U verklaart Hands Talent, haar medewerkers, directieleden, werknemers en afgevaardigden te vrijwaren en schadeloosstellen van en tegen enige vordering, maatregel of eis met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische en administratieve vergoedingen, resulterend uit het gebruik van de Website of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

Geen wederverkoop of ongeautoriseerd commercieel gebruik

U verklaart uw rechten of plichten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden niet over te dragen of te verkopen. U gaat er eveneens mee akkoord geen ongeautoriseerd gebruik te maken van de Website.

Deelbaarheid

Als één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van desbetreffende bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, die volledig van kracht zullen blijven. Geen enkele kwijtschelding van termijnen in deze Algemene Voorwaarden zal kunnen worden beschouwd als een verdere of voortdurende kwijtschelding van een dergelijke termijn of een andere termijn.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De verhouding tussen u en Hands Talent is onderhevig aan Belgisch recht.

In geval van onenigheid, zijn de rechtbanken en hoven van Antwerpen (afdeling Antwerpen) exclusief bevoegd. Door het selectievakje op het sollicitatieformulier aan te klikken, bevestigt u :

  • Dat u de Algemene Voorwaarden, inclusief het Privacybeleid gelezen heeft en aanvaardt; en
  • dat u het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals begrepen, begrijpt.